Faculty List 

  

Akkawat Janchai
นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
Thailand
Detail
Ampawan Nokcherdchoo
พว.อัมพวรรณ์ นกเชิดชู
Thailand
Detail
Anantaya Senkhaw
อนันตญา เส็นขาว
Thailand
Detail
Anjana Khiewkum
พว.อัลจนา เขียวคำ
Thailand
Detail
Anucha Ahooja
นพ.อนุชา อาฮูยา
Thailand
Detail
Anuchit Ruamtarnthong
พ.อ. อนุชิต รวมธารทอง
Thailand
Detail
Banjong Tanpramoon
พว.บรรจง แท่นประมูล
Thailand
Detail
Ching Charoenvisal
นพ.จริง เจริญวิศาล
Thailand
Detail
Chinnapat Laohacharnvanich
นพ. ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์
Thailand
Detail
Chinnarat Bua-ngam
นพ. ชินรัตน์ บัวงาม
Thailand
Detail
Chomphunut Supavita
พญ.ชมพูนุท สุภาวิตา
Thailand
Detail
Jaturon Tantiwattana
ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
Thailand
Detail
Je Hwan Won
 
Korea
Detail
Jirawadee Yodying
พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง
Thailand
Detail
Jitpreedee Sungsiri
นพ.จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ
Thailand
Detail
Jitraporn Wongwiwatchai
พญ. จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
Thailand
Detail
Jurairat Dathong Ph.D.
คุณจุไรรัตน์ ดาทอง
Thailand
Detail
Kamonvan Moonmuang
พยบ.กมลวรรณ มูลเมือง
Thailand
Detail
Keerati Hongsakul
นพ. กีรติ หงษ์สกุล
Thailand
Detail
Kittipitch Bannangkoon
นพ. กิตติพิชญ์ บรรณากูร
Thailand
Detail
Kornkamol Prajamchuea
กรกมล ประจำเชื้อ
Thailand
Detail
Krittaya Puttaraksa
ร.ท.หญิง กฤตยา พุทธรักษา
Thailand
Detail
Masanori Inoue
 
Japan
Detail
Nakarin Inmutto
 
Thailand
Detail
Nantiskarn Chanpen
พญ. นันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ
Thailand
Detail
Napapong Pongnapang
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
Thailand
Detail
Nara Vaeusorn
นพ.นรา แววศร
Thailand
Detail
Nawiya Yenjai
พว.นวิยา เย็นใจ
Thailand
Detail
Nguyen Ngoc Cuong
 
Vietnam
Detail
Nutcha Pinjaroen
พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ
Thailand
Detail
Nutkamol maneenuan
พว.ณัฐกมล มณีนวล
Thailand
Detail
Orapin Charnsanti
พญ.อรพิณ ชาญสันติ
Thailand
Detail
Pailin Mornuaddee
พว.ไพรินทร์ หมอนวดดี
Thailand
Detail
Panida Kongpennij
คุณพนิดา คงเป็นนิจ
Thailand
Detail
Panitpong Maroongroge
นพ.พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์
Thailand
Detail
Parames Seevaleephan
น.พ ปรเมษฐ์ สีวลีพันธ์
Thailand
Detail
Parichart Siricharoen
พว.ปาริชาต ศิริเจริญ
Thailand
Detail
Patcharee Chaisiriprasert
พว.พัชรี ชัยศิริประเสริฐ
Thailand
Detail
Pawanrat Kranokpiraksa
พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์
Thailand
Detail
Pawarisorn Timasan
คุณปวริศร ทีมาสาร
Thailand
Detail
Permyot Kosolbhand
นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
Thailand
Detail
Phanuphong Nianphanich
ภานุพงศ์ เนียนพานิช
Thailand
Detail
Pongsak Seanyee
คุณพงษ์ศักดิ์ แสนยี่
Thailand
Detail
Pongsakorn Ouwongprayoon
อ.นพ.พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร
Thailand
Detail
Prasert Wattanapongpitak
คุณประเสริฐ วัฒนพงศ์พิทักษ์
Thailand
Detail
Pua Uei
 
Singapore
Detail
Reantong Punkalo
คุณเหรียญทอง ปันกาโล
Thailand
Detail
Rungnapa Buasuwan
พว. รุ่งนภา บัวสุวรรณ
Thailand
Detail
Rungtip Udomvisatsun
พว. รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
Thailand
Detail
Sasikorn Feinggumloon
พญ. ศศิกร เฟื่องกำลูน
Thailand
Detail
Satit Rojwatcharapibarn
นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล
Thailand
Detail
Somrach Thamtorawat
นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์
Thailand
Detail
Sorracha Rookkapan
นพ. สรชา รุกขพันธ์
Thailand
Detail
Suchada Duangsuwan
พว.สุชาดา ดวงสุวรรณ
Thailand
Detail
Sukrit Sorotpinya
นพ. สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา
Thailand
Detail
Surasee Srihasarn
นพ. สุรสีห์ ศรีหาสาร
Thailand
Detail
Surasit Akkakrisee
นพ. สุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์
Thailand
Detail
Suthida Kanwong
พว. สุธิดา กัลย์วงศ์
Thailand
Detail
Tanawin Tananankul
นพ. ธนวินท์ ธัญอนันต์กุล
Thailand
Detail
Tanop Srisuwan
นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ
Thailand
Detail
Thanate Kattipathanapong
นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์
Thailand
Detail
Tharintorn Treesit
พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ์
Thailand
Detail
Theanchai Ounnoi
คุณเทียนชัย อุ่นน้อย
Thailand
Detail
Thoetphum Benyakorn
นพ. เทิดภูมิ เบญญากร
Thailand
Detail
Tikumporn Songsakulrungrueng
นพ. ทิฆัมพร ส่งสกุลรุ่งเรือง
Thailand
Detail
Trirat Jantarattana
ไตรรัตน์ จันทรัตนา
Thailand
Detail
Vivian Klungboonkrong
วิเวียน คลังบุญครอง
Thailand
Detail
Walailak Chaiyasoot
พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
Thailand
Detail
Wathinee Asampinawat
พว. วาทินี อสัมภินวัฒน
Thailand
Detail
Withoon Upamai
วิฑูรย์ อุปมัย
Thailand
Detail
Wongsakorn Boonchawalit
นายวงศกร บุญชวลิต
Thailand
Detail
Wutthichai Khongphon
คุณวุฒิชัย คงพล
Thailand
Detail
Nonn Sanorsieng
นนท์ เสนาะเสียง
Thailand
Detail
Sahutchadech Tangisarapap
สหัชเดช ตั้งอิสรภาพ
Thailand
Detail
Soponwit Sriboonlert
โสภณวิชญ์ ศรีบุญเลิศ
Thailand
Detail
Wiwatana Tanomkiat
รศ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
Thailand
Detail
Alex Ah Lak Tang
 
Malaysia
Detail